Георги Каменов
Адвокат при Шуменска Адвокатска колегия
§ Правни консултации и оказване на правна помощ, както и процесуално представителство пред Съда, Прокуратурата и органите на досъдебното производство.

§ Процесуално представителство по:
- гражданско правни спорове;
- трудовоправни спорове;
- дела от областта на семейното и наследствено право;
- облигационни и вещноправни искове;
- дела от административно-наказателен характер
- наказателни дела, подсъдни на районен съд като първа инстанция. Представителство на досъдебно производство.
- регистрация, преобразуване и ликвидация на ЕТ и търговски дружества
- Пререгистрация на ЕТ и търговски дружества пред Агенция по Вписванията.

§ Изготвяне на договори,нотариални актове ,пълномощни и други документи.
гр. Нови Пазар, ул."Цар Освободител", № 22,ет.1